Vedtægter

FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE 

Vedtægter for samarbejde mellem Ansgar, Fredens, Graabrødre, Hans Tausens, Munkebjerg, Skt. Hans, Skt. Knuds, Thomas Kingo sogne i Skt. Knuds provsti og Bellinge, Brændekilde, Dalum, Dyrup, Fraugde, Højby, Korup, Lumby, Næsby, Næsbyhoved Broby, Paarup, Sanderum, Tornbjerg, Ubberud sogne i Hjallese provsti, i medfør af kapitel 8 i Lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996 om Tværkulturelt Samarbejde i Odense 

Deltagere og formål
 
§1. Menighedsrådene for Ansgar, Fredens, Graabrødre, Hans Tausens, Munkebjerg, Skt. Hans, Skt. Knuds, Vor Frelsers Kirke, Thomas Kingo sogne i Skt. Knuds provsti og Bellinge, Brændekilde, Dalum, Dyrup, Fraugde, Højby, Korup, Lumby, Næsby, Næsbyhoved Broby, Paarup, Sanderum, Tornbjerg, Ubberud sogne i Hjallese provsti i Fyns Stift har truffet beslutning om at samarbejde efter reglerne i denne vedtægt om et tværkulturelt samarbejde i Odense 

Stk. 2. Nye menighedsråd i Skt. Knuds og Hjallese provsti kan optages i samarbejdet efter repræsentantskabets beslutning. 

Stk. 3. Grupper, herunder andre menighedsråd, eller enkeltpersoner kan deltage som samarbejdspartnere efter vilkår fastsat af repræsentantskabet.
Hjemsted 

§2. Tværkulturelt Samarbejde har hjemsted i Odense Kommune. 

Stk. 2. Det tværkulturelle samarbejde er administrativt tilknyttet Skt. Knuds Provsti.
Samarbejdets opgaver m.m. 

§3. Tværkulturelt Samarbejde i Odense har til formål at drive et arbejde blandt asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. 

Stk. 2. Samarbejdet skal involvere ’frivillige’ (både gammel-danskere og nydanskere), for dermed at medvirke til større forståelse og kontakt mellem gammel-danskere og nydanskere. 

Stk. 3.
Repræsentantskabet fastsætter overordnede retningslinier for samarbejdet, jvf. §16 med hensyn til bestyrelsens opgaver. 

§4. Deltagerne hæfter solidarisk for alle økonomiske forpligtelser afledt af de kontrakter, der indgås i anledning af samarbejdet samt andre udgifter som følge af samarbejdet, uanset eventuel ophævelse af samarbejdet, jvf. herved §43, stk. 5, i Lov om menighedsråd, jvf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996. 

§5. Repræsentantskabet fastsætter det årlige bidrag. 

Stk. 2. Til støtte for arbejdet bevilges et årligt beløb af de kirkelige ligningsmidler. Beløbet budgetteres af provstiudvalgene i Skt. Knuds og Hjallese provstier med udgangspunkt i den tildelte bevilling og godkendes af provstiudvalgene for Skt. Knuds og Hjallese provsti. Beløbet administreres som et særskilt regnskab under Skt. Knuds provsti. 

Stk. 3. Efter indstilling fra bestyrelse kan repræsentantskabet træffe beslutning om låntagning, pantsætning og anden garantistillelse samt køb og slag af fast ejendom. 

§6. Udtræden af samarbejdet kan ske med et års varsel til udgangen af et kalenderår.
 
Stk. 2. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af Tværkulturelt Samarbejde i Odenses aktiver, jvf. dog §22 om opløsning af samarbejdet. 

§7.
Hvert af de bidragende menighedsråd vælger af sin midte en person til repræsentantskabet for samarbejdet samt en stedfortræder for denne. Meddelelse om valgene sendes til provstiudvalgene og Stiftsøvrigheden. Sker der ændringer i repræsentantskabets sammensætning i funktionsperioden, sendes der ligeledes meddelelse herom til provstiudvalgene og Stiftsøvrigheden. 

Stk. 2. Repræsentantskabet fungerer indtil et nyt repræsentantskab har konstitueret sig, jvf. §12 stk. 1. 

§8. Når en repræsentant dør eller udtræder af sit menighedsråd, indtræder stedfortræderen i repræsentantskabet. Menighedsrådet skal herefter udpege en ny stedfortræder. 

Stk. 2. Når en repræsentant har lovligt forfald til et repræsentantskabsmøde, indtræder stedfortræderen midlertidigt i repræsentantskabet. Når repræsentanten på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af repræsentantskabet. 

§9. De i Lov om menighedsråd §24, stk. 1-4, §25, §26, stk. 1,1. og 2. punktum, samt stk. 2, og §28 nævnte reger om beslutningsdygtighed, afstemninger, førelse af beslutningsprotokol, særstandpunkter, og inhabilitet finder med de afvigelser, der følger af forholdets natur, tilsvarende anvendelse. Er der uenighed om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af Stiftsøvrigheden.
Repræsentantskabets beslutning om, hvorvidt en repræsentant har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er udelukket fra at deltage i repræsentantskabet forhandling og afstemning om sagen, kan indbringes for Stiftsøvrigheden. 

§10. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden 1. april og indkaldes med mindst tre ugers varsel. 

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøder. 

Stk. 3. Dagsordenen for det ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning fra formanden for bestyrelsen
3. Regnskab:
a. Forelæggelse af regnskab for det Tværkulturelle Samarbejde i Odense
b. Godkendelse af bidragsregnskabet, jvf. §5, stk. 1
4. Evt. valg af bestyrelse, jvf. §12, stk. 1 
5. Forslag til budget, jvf. §5, stk. 2 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke sager der yderligere vil komme til behandling på mødet og være bilagt eventuelle sagsmateriale, der er nødvendig for sagens behandling. 

Stk. 4. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. 

§11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen, eller mindst 2/3 af repræsentantskabet anmoder om det. 

Stk. 2. Bestyrelsen eller biskoppen indkalder til mødet. 

Stk. 3. Repræsentanterne kan senest to dage før mødet indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag. 

Bestyrelsen 

§12. Bestyrelsen for samarbejde består af 7 personer. På førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter menighedsrådsvalget vælges 6 medlemmer og 6 stedfortrædere, hvoraf mindst et medlem og stedfortræder fra Skt. Knuds provsti og Hjallese provsti. Disse 6 medlemmer og stedfortrædere skal opfylde betingelserne for at kunne vælges til repræsentantskabet. Biskoppen over Fyns Stift udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder. 

Stk. 2. De i Lov om menighedsråd §13, stk. 1 – 3 nævnte regler finder tilsvarende anvendelse på stedfortræderens indtræden i og udtræden af bestyrelsen. 

Stk. 3. Såfremt en repræsentant begærer det, skal valg af bestyrelse ske ved anvendelse af forholdstalsvalgmåde. Valget sker i så fald efter den d’Hondtske metode. 

§13. Den nyvalgte bestyrelse afholder sit konstituerende møde senest 1 uge efter det ordinære repræsentantskabsmøde. 

Stk. 2. På dette møde vælger bestyrelsen formand, og en næstformand til at fungere i tilfælde af formandens forfald. 

Stk. 3. Meddelelse om valg af formand, og næstformand samt valgene i henhold til §12, stk. 1 sendes til Skt. Knuds Provstiudvalg og Stiftsøvrigheden. Sker der ændringer i bestyrelsens sammensætning i funktionsperioden, sendes der ligeledes meddelelse herom til Skt. Knuds Provsti og Stiftsøvrigheden. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§14. Bestyrelsen fungerer i samme periode som repræsentantskabet, jvf. §7, stk. 2. 

§15. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange bestyrelsesmøde afholdt. §29, §30 og §32 i Lov om menighedsråd finder med de afvigelser, der følger af forholdets natur, tilsvarende anvendelse. 

§16. I øvrigt finder de i §24, stk. 1 – 4, §25, §26, stk. 1, 1. og 2. punktum, samt stk. 2., og §28 i Lov om menighedsråd nævnte regler om beslutningsdygtighed, afstemninger, førelse af beslutningsprotokol, særstandpunkter, og inhabilitet med de afvigelser, der følger forholdets natur, tilsvarende anvendelse på bestyrelsen. Er der uenighed om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af Stiftsøvrigheden. Bestyrelsens beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning, kan indbringes for Stiftsøvrigheden. 

§17. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for det Tværkulturelle Samarbejde i Odense. 

Stk. 2. Bestyrelsens opgaver er blandt andet:
1. Medvirken ved ansættelse af og tilsyn med den daglige leder
2. Ansvaret for samarbejdets økonomi 


Godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. april 2016.
Træder i kraft 1. januar 2017.